UMOWA O OFERTĘ PUBLICZNĄ

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejsza Umowa z Użytkownikiem (zwana dalej Umową) dotyczy strony internetowej Sklepu Internetowego TradeMinister znajdującej się pod adresem trademinister.com.ua.
  2. Strona sklepu internetowego trademinister.com.ua (zwana dalej Stroną Internetową lub Sklepem Internetowym) jest własnością FOP Tarasinsky Alexander Anatolyevich.
  3. Niniejsza Umowa reguluje stosunki między Administracją strony sklepu internetowego trademinister.com.ua (zwaną dalej Administracją Strony) a Użytkownikiem tej Strony.
  4. Administracja witryny zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania lub usunięcia klauzul niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika.
  5. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację Umowy oraz wprowadzonych w niej zmian.
  6. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzenie niniejszej Umowy pod kątem zmian w niej zawartych.
 2. Definicje terminów. Następujące terminy mają następujące znaczenie dla celów niniejszej Umowy:
  1. TradeMinister to sklep internetowy znajdujący się pod nazwą domeny trademinister.com.ua , działający za pośrednictwem zasobu internetowego i powiązanych usług.
  2. Sklep Internetowy – Strona Internetowa zawierająca informacje o Towarze, Sprzedawcy, umożliwiająca wybór, zamówienie i (lub) zakup Towaru.
  3. Produkt – prezentowany w sklepie internetowym produkt, usługa, abonament, usługa abonamentowa, który można nabyć odpłatnie lub nieodpłatnie.
  4. Administracja witryny sklepu internetowego - upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną, działający w imieniu FOP Tarasinsky Alexander Anatolyevich, NIP 2725905838, adres fizyczny - Kijów, ul. Dubrovitskaya, 28, z. 402, tel. +380-97-716-76-35
  5. Użytkownikiem serwisu sklepu internetowego (dalej „Użytkownik”) jest osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu.
  6. Zawartość strony internetowej sklepu internetowego (zwana dalej „Treścią”) stanowi chronione wyniki działalności intelektualnej.
 3. Przedmiot umowy.
  1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości zakupu na potrzeby niekomercyjne Towarów prezentowanych w katalogu sklepu internetowego. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym w chwili złożenia zamówienia. Kupujący potwierdza akceptację warunków Umowy poprzez zaznaczenie pola „Zgadzam się z regulaminem sklepu” w trakcie składania zamówienia lub podczas dokonywania płatności za fakturę.
 4. Sklep internetowy świadczy na rzecz Użytkownika następujące rodzaje usług:
  1. dostęp do narzędzi wyszukiwania i nawigacji sklepu internetowego;
  2. dostęp do informacji o Towarze oraz informacji o odpłatnym zakupie Towaru;
  3. innego rodzaju usług (usług) sprzedawanych na stronach sklepu internetowego.
 5. Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie aktualnie istniejące (faktycznie funkcjonujące) usługi sklepu internetowego, jak również wszelkie ich późniejsze modyfikacje oraz dodatkowe usługi sklepu internetowego, które pojawią się w przyszłości.
 6. Niniejsza Umowa i informacje o produkcie stanowią ofertę publiczną (zgodnie z artykułem 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy). Uzyskując dostęp do Witryny, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na niniejszą Umowę.
 7. Korzystanie z materiałów i usług Witryny podlega normom obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.
 8. Sztuka. 10, 11 ustawy Ukrainy z dnia 03.09.2015 N 675-VIII „O handlu elektronicznym”, a także ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” z dnia 12.05.1991 nr 1023-XII i innych przyjętych aktów prawnych zgodnie z nimi.
 9. Zakup towarów.
  1. Produkt jest prezentowany w Serwisie za pomocą obrazów odpowiadających usługom.
  2. Do każdego zdjęcia dołączony jest opis usługi oraz jej cena. Opis usługi nie jest wyczerpujący i może zawierać błędy lub nieścisłości.
  3. Kupując usługę w postaci oprogramowania, Kupującemu przyznaje się niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania.
  4. Przy zakupie usługi w formie wsparcia rocznego datą rozpoczęcia usługi jest data otrzymania płatności.
  5. Na żądanie Kupującego, prowadzący sklep internetowy ma obowiązek udzielić (telefonicznie lub mailowo) innych informacji niezbędnych i wystarczających z punktu widzenia Kupującego do podjęcia przez niego decyzji o zakupie praca.
  6. Cena towaru wskazana na Stronie może zostać zmieniona przez sklep internetowy jednostronnie.
  7. W przypadku zmiany ceny zamówionej przez Kupującego usługi, kierownik sklepu internetowego informuje o tym fakcie Kupującego jak najszybciej (telefonicznie lub mailowo) w celu otrzymania potwierdzenia lub anulowania zamówienia . W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym, zamówienie uważa się za anulowane.
  8. Zakup Usługi oferowanej w Serwisie może wymagać utworzenia Konta Użytkownika.
  9. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy informacji o koncie, w tym hasła, jak również za wszelkie bez wyjątku czynności, które są wykonywane w imieniu Użytkownika konta.
  10. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Administrację Witryny o nieautoryzowanym użyciu jego konta lub hasła lub o jakimkolwiek innym naruszeniu systemu bezpieczeństwa.
  11. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego w następujący sposób: poprzez e-mail shopify@trademinister.net lub złożone samodzielnie w Serwisie.
  12. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Kupującego wysyłane jest pismo potwierdzające przyjęcie zamówienia, wskazujące nazwy wybranych towarów oraz całkowitą kwotę zamówienia, co stanowi integralną część niniejszej Umowy. Ponadto kierownik sklepu internetowego kontaktuje się z Kupującym (telefonicznie lub mailowo) w celu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  13. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego towaru w dowolnym momencie przed jego wysłaniem do Kupującego, powiadamiając o tym wcześniej Sklep Internetowy (telefonicznie lub mailowo).
 10. Dostawa.
  1. Metody i przybliżone czasy dostawy są wskazane na Stronie w sekcji „Dostawa”.
  2. Witryna ma prawo, według własnego uznania, ograniczyć terytorium dystrybucji usługi „Dostawa międzynarodowa”.
  3. Witryna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia usług dostępnych dla przesyłek międzynarodowych.
  4. Cena dostawy międzynarodowej jest ustalana między Witryną a Kupującym przed dokonaniem zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po uzgodnieniu ceny dostawy cena jest doliczana do kwoty zamówienia.
  5. Płatność za zamówienia z dostawą międzynarodową odbywa się za pośrednictwem serwisu.
 11. Zapłata za towary.
  1. Sposoby płatności za towar wskazane są na Stronie w sekcji „Płatność”
  2. Towary są płatne tylko w hrywien.
  3. W przypadku błędnego wskazania ceny zamówionej przez Kupującego Usługi, Sprzedający informuje o tym Kupującego w celu potwierdzenia Zamówienia z poprawioną ceną lub anulowania Zamówienia.
  4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym Zamówienie uważa się za anulowane. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone, Sprzedawca zwraca Kupującemu zapłaconą za Zamówienie kwotę w taki sam sposób, w jaki została zapłacona.
  5. Cena Towaru na Stronie może zostać zmieniona przez Sprzedawcę jednostronnie. W takim przypadku cena zamówionego przez Kupującego Towaru nie podlega zmianie.
  6. Faktem przyjęcia towaru przez Kupującego jest zapłata za towar (zapłata całkowitej kwoty zamówienia oraz kwoty kosztów dostawy towaru do Kupującego).
 12. Zwrot towaru i pieniędzy.
  1. Warunki zwrotu Towaru wskazane są na stronie internetowej w zakładce „Zwrot”.
  2. Kupujący ma prawo odmówić wykonania usługi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania. W tym okresie Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia kierownika sklepu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres shopify@trademinister.net o chęci odmowy wykonania usługi.
  3. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego Sklep Internetowy zwraca mu zapłaconą za usługę kwotę pieniężną nie później niż dziesięć dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego stosownego żądania.
  4. Zwroty dokonywane są w taki sam sposób, w jaki zapłacono za towar.
  5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wydania kupującemu przez sprzedającego paragonu fiskalnego lub paragonu albo innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za towar albo z chwilą otrzymania przez sprzedającego wiadomości o zamiarze zakupu towaru.
 13. Prawa i obowiązki stron.
  1. Administracja serwisu ma prawo do:
   1. Zmiany zasad korzystania z Serwisu, a także zmiany zawartości tego Serwisu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Umowy w Serwisie.
   2. Ograniczyć dostęp do Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy.
   3. Rozszerzać lub ograniczać ofertę produktów w Witrynie, regulować dostęp do zakupu jakichkolwiek towarów oraz zawieszać lub wstrzymywać sprzedaż dowolnych towarów według własnego uznania.
   4. Witryna ma prawo do organizowania specjalnych promocji.
   5. Zgodnie z Ustawą „O Ochronie Danych Osobowych” składając zamówienie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji i promocji towarów na rynku bezterminowo. Niniejsza zgoda może zostać przez Państwa wycofana poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną zniszczone, a ich przetwarzanie zostanie zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas powiadomienia.
   6. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” nr 2297-VI z dnia 06.01.20r .
   7. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do danych osobowych Kupującego, a także innych informacji o Kupującym, o których Sprzedający dowiedział się w związku z realizacją niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy informacje te: są publicznie dostępne; ujawnione na żądanie lub za zgodą Kupującego; wymaga ujawnienia z przyczyn przewidzianych przez przepisy prawa lub po otrzymaniu stosownego wezwania sądu lub uprawnionych organów państwowych; ujawnione z innych przyczyn przewidzianych w porozumieniu Stron.
   8. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Umowy poprzez publikację zmian na Stronie internetowej pod adresem trademinister.com.ua chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej.
   9. Umowa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i zawiera zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym TradeMinister.
  2. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się:
   1. Podaj, na żądanie Administracji Witryny, dodatkowe informacje, które są bezpośrednio związane z usługami świadczonymi przez tę Witrynę.
   2. Nie podejmować działań, które mogą zostać uznane za zakłócające normalne działanie Serwisu.
  3. Użytkownikowi zabrania się:
   1. Używać jakichkolwiek urządzeń, programów, procedur, algorytmów i metod, automatycznych urządzeń lub równoważnych ręcznych procesów w celu uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania zawartości Strony Internetowej tego Sklepu Internetowego;
   2. Zakłócać prawidłowego funkcjonowania Witryny;
   3. Nieautoryzowany dostęp do funkcji Witryny, a także do wszelkich usług oferowanych w Witrynie;
   4. Naruszyć system bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Witrynie.
   5. Korzystać z Serwisu i jego Treści w jakimkolwiek celu zabronionym przez prawo Ukrainy, a także nawoływać do jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności naruszającej prawa sklepu internetowego lub innych osób.
 14. Korzystanie z witryny sklepu internetowego.
  1. Witryna i Treść zawarta w Witrynie są własnością Administracji Witryny i są przez nią obsługiwane.
  2. Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim, prawem znaków towarowych, a także innymi prawami związanymi z własnością intelektualną oraz prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji.
  3. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich dodatkowych warunków zakupu Towarów i świadczenia usług świadczonych w Serwisie.
  4. Informacje zamieszczone w Witrynie nie powinny być interpretowane jako zmiana niniejszej Umowy.
  5. Administracja witryny ma prawo w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika wprowadzać zmiany w wykazie Towarów i usług oferowanych na Stronie i (lub) w cenach mających zastosowanie do takich Towarów za ich sprzedaż i (lub) usługi świadczone przez sklep internetowy.
 15. Odpowiedzialność.
  1. Wszelkie straty, które Użytkownik może ponieść w przypadku celowego lub lekkomyślnego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, a także z powodu nieautoryzowanego dostępu do komunikacji innego Użytkownika, nie są zwracane przez Administrację Witryny.
  2. Administracja serwisu nie odpowiada za:
   1. Opóźnienia lub awarie w procesie realizacji transakcji spowodowane siłą wyższą, a także wszelkie przypadki nieprawidłowego działania systemów telekomunikacyjnych, komputerowych, elektrycznych i innych powiązanych.
   2. Działania systemów przelewów, banków, systemów płatności oraz za opóźnienia związane z ich pracą.
   3. Działania Shopify, które spowodowały zmiany w zakupionych Produktach
   4. Prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jeżeli Użytkownik nie posiada niezbędnych środków technicznych do korzystania z niego, a także nie ponosi żadnych zobowiązań do zapewnienia użytkownikom takich środków.
   5. Za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania Towaru zakupionego w sklepie internetowym.
 16. Naruszenie warunków umowy oferty publicznej.
  1. Administracja Witryny ma prawo ujawnić wszelkie informacje zebrane na temat Użytkownika tej Witryny, jeśli ujawnienie jest konieczne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą niewłaściwego korzystania z Witryny lub w celu zidentyfikowania (zidentyfikowania) Użytkownika, który może naruszyć lub ingerować w prawa Administracji Witryny lub praw innych Użytkowników Witryny.
  2. Administracja witryny ma prawo ujawnić wszelkie informacje o Użytkowniku, które uzna za niezbędne do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa lub orzeczeń sądowych, zapewnienia zgodności z warunkami niniejszej Umowy, ochrony praw lub bezpieczeństwa FOP Tarasinsky Alexander Anatolyevich i Użytkownicy.
  3. Administracja witryny ma prawo ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy wymaga lub zezwala na takie ujawnienie.
  4. Administracja Witryny ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, zakończyć i (lub) zablokować dostęp do Witryny, jeśli Użytkownik naruszył niniejszą Umowę lub warunki korzystania z Witryny zawarte w innych dokumentach, a także w przypadku zamknięcia Witryny lub z powodu awarii lub problemu technicznego.
  5. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za przerwanie dostępu do Witryny w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub innego dokumentu zawierającego warunki korzystania z Witryny.
 17. Rozwiązywanie sporów.
  1. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub sporów pomiędzy Stronami niniejszej Umowy, warunkiem koniecznym przed skierowaniem sprawy na drogę sądową jest przedstawienie roszczenia (pisemnej propozycji dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
  2. Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania zawiadamia składającego reklamację na piśmie o wynikach rozpatrzenia reklamacji.
  3. Jeżeli dobrowolne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, każda ze Stron ma prawo zwrócić się do sądu o ochronę swoich praw, które są jej przyznane przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.
 18. Dodatkowe warunki.
  1. Administracja witryny nie przyjmuje od Użytkownika kontrofert dotyczących zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem.