POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) dotyczy wszelkich informacji, jakie Sklep Internetowy Trademinister zlokalizowany w domenie trademinister.com.ua może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego, programów i produktów Sklep internetowy.

OKREŚLENIE WARUNKÓW

W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są następujące terminy:

 1. „Administracja witryny Sklepu internetowego Trademinister (zwana dalej Administracją witryny)” - upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną, działający w imieniu FLP „Tarasinsky Alexander Anatolyevich” (NIP - 2725905838, 04114, Kijów, ul. , 28, o. 402), który organizuje i przeprowadza przetwarzanie danych osobowych, a także określa cele przetwarzania danych osobowych oraz skład danych osobowych.
 2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).
 3. „Przetwarzanie danych osobowych” – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) , wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innych podstaw prawnych.
 5. „Użytkownik serwisu sklepu internetowego (dalej jako Użytkownik)” – osoba posiadająca dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzystająca ze Strony sklepu internetowego.
 6. „Cookie” to mały fragment danych wysyłany przez serwer sieciowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera sieciowego w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny .
 7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej z wykorzystaniem protokołu IP.

PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji strony internetowej sklepu internetowego do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji Strony podczas rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego lub przy składaniu zamówienia na zakup Towarów.

Dane osobowe upoważnione do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych na Stronie Internetowej sklepu trademinister.com.ua i obejmują następujące informacje:

 1. nazwisko, imię, patronimika Użytkownika;
 2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;
 3. adres e-mail (e-mail);
 4. adres dostawy Towaru;
 5. miejsce zamieszkania Użytkownika.

Sklep internetowy chroni Dane, które są przekazywane automatycznie podczas przeglądania jednostek reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu („piksel”):

 1. Wyłączenie plików cookies może spowodować brak możliwości dostępu do części strony Sklepu Internetowego wymagających autoryzacji.
 2. Sklep internetowy gromadzi statystyki dotyczące adresów IP osób odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, kontroli legalności płatności finansowych.
  • Adres IP;
  • informacje z plików cookie;
  • informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do wyświetlania reklam);
  • referrer (adres poprzedniej strony).

Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nierozpowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Administracja serwisu sklepu internetowego może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie sklepu internetowego w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość z trademinister.com.ua.
 2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Strony Internetowej Sklepu.
 3. Nawiązywania z Użytkownikiem informacji zwrotnej, w tym wysyłania powiadomień, próśb dotyczących korzystania z Serwisu sklepu internetowego, świadczenia usług, rozpatrywania próśb i wniosków Użytkownika.
 4. Określenia lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
 5. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 6. Założenie konta w celu dokonywania zakupów, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na założenie konta.
 7. Powiadomienia dla Użytkownika Strony Sklepu Internetowego o statusie Zamówienia.
 8. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie podatku lub ulgi podatkowej, kwestionowanie płatności, ustalanie prawa do otrzymania przez Użytkownika linii kredytowej.
 9. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze Strony Sklepu Internetowego.
 10. Przekazywanie Użytkownikowi jego zgody, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji cenowych, newsletterów i innych informacji w imieniu Sklepu Internetowego lub w imieniu partnerów Sklepu Internetowego.
 11. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
 12. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron lub usług partnerów sklepu internetowego w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.

SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bezterminowo, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.
 2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny ma prawo przekazywać dane osobowe stronom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego w Witrynie „trademinister.com. ua” sklepu internetowego, w tym dostawa Towaru.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Ukrainy wyłącznie na podstawie iw trybie określonym przez ustawodawstwo Ukrainy.
 4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Witryny informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
 5. Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieupoważnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
 6. Administracja Witryny wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

OBOWIĄZKI STRON

UŻYTKOWNIK JEST OBOWIĄZKOWY:

 1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania ze Strony Sklepu Internetowego.
 2. Aktualizacji, uzupełnienia podanych informacji o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

ADMINISTRACJA STRONY JEST OBOWIĄZKOWA:

 1. Korzystaj z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.
 2. Zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji poufnych, nieujawniania ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także niesprzedawania, wymiany, publikowania lub ujawniania w inny możliwy sposób przekazywanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem klauzul. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Podjąć środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach handlowych.
 4. Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu złożenia przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, wniosku lub wniosku o okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych osobowych lub niezgodnych z prawem działania.

OBOWIĄZKI STRON

 1. Administracja serwisu, która nie dopełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.
 2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych, administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:
  1. Stał się własnością publiczną przed jego utratą lub ujawnieniem.
  2. Otrzymano go od osoby trzeciej do czasu otrzymania go przez administrację witryny.
  3. Został ujawniony za zgodą Użytkownika.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Przed wniesieniem pozwu do sądu z powództwem w sprawie sporów wynikających ze stosunku między Użytkownikiem strony internetowej sklepu internetowego a Administracją Strony obowiązkowe jest złożenie pozwu (pisemnej propozycji dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
 2. Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zawiadamia składającego reklamację na piśmie o wynikach rozpatrzenia reklamacji.
 3. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia organowi sądowemu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
 4. Obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

DODATKOWE WARUNKI

 1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.
 2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.
 3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać drogą mailową – support@trademinister.net

Zaktualizowano 17 sierpnia 2021 r