POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) ma zastosowanie do wszelkich informacji, jakie Sklep Internetowy Trademinister, znajdujący się pod nazwą domeny trademinister.ru, może otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego, programów i Produkty internetowe - sklep.

DEFINICJE TERMINÓW

W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

 1. "Administracja Strony HandelSklepu Internetowego (zwana dalej Administracją Strony)" - upoważnieni pracownicy do zarządzania stroną, działający w imieniu IP Petrunina Żanna Władimirowna (NIP - 583518092064, OGRN - 320774600268590. 109472 , Moskwa, ul. Tashkentskaya, 29/179, biuro 3), która organizuje i przeprowadza przetwarzanie danych osobowych, a także określa cele przetwarzania danych osobowych oraz skład danych osobowych.
 2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).
 3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja , zmiana), ekstrakcja, wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innych podstaw prawnych.
 5. „Użytkownik serwisu sklepu internetowego (zwany dalej Użytkownikiem)” – osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu sklepu internetowego.
 6. Plik cookie to niewielka część danych wysyłana przez serwer sieciowy i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera sieci Web w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiednią witrynę.
 7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.

TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zobowiązania Administracji Serwisu Sklepu internetowego do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik przekazuje na żądanie Administracji Serwisu podczas rejestracji na stronie internetowej w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia na zakup Towaru.

Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności są podawane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych na Stronie internetowej sklepu internetowego trademinister.ru i zawierają następujące informacje:

 1. nazwisko, imię, drugie imię Użytkownika;
 2. Kontaktowy numer telefonu użytkownika;
 3. adres e-mail (e-mail);
 4. Adres dostawy produktu;
 5. Miejsce zamieszkania użytkownika.

Sklep internetowy chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas przeglądania jednostek reklamowych i podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu („piksel”):

 1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do części witryny sklepu internetowego, które wymagają autoryzacji.
 2. Sklep internetowy zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, kontroli legalności płatności finansowych.
  • Adres IP;
  • informacje z plików cookie;
  • informacje o przeglądarce (lub innym programie zapewniającym dostęp do reklam graficznych);
  • strona polecająca (adres poprzedniej strony).

Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i niedystrybucji, z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafach. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika Administracja strony Sklepu Internetowego może wykorzystywać w następujących celach:

 1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie sklepu internetowego w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość z trademinister.ru.
 2. Udzielenie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Strony Sklepu Internetowego.
 3. Ustalanie opinii z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania z Witryny Internet Magzin, świadczenie usług, przetwarzanie żądań i wniosków od Użytkownika.
 4. Określanie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
 5. Potwierdzenie dokładności i kompletności danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika.
 6. Utwórz konto, aby dokonywać zakupów, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.
 7. Powiadomienia Użytkownika Strony Sklepu internetowego o statusie Zamówienia.
 8. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie ulg podatkowych lub ulg podatkowych, kwestionowanie płatności, określanie uprawnień do linii kredytowej Użytkownika.
 9. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze Strony Sklepu Internetowego.
 10. Udostępnianie Użytkownikowi za jego zgodą aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji cenowych, biuletynów i innych informacji w imieniu Sklepu internetowego lub w imieniu partnerów Sklepu internetowego.
 11. Wykonywanie działań promocyjnych za zgodą Użytkownika.
 12. Przyznanie Użytkownikowi dostępu do stron internetowych lub usług partnerów sklepu internetowego w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.

METODY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.
 2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Serwisu ma prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego w Serwisie sklep internetowy .ru", w tym dostawa Towarów.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Federacji Rosyjskiej wyłącznie na zasadach iw sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
 4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Witryny informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
 5. Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
 6. Administracja Witryny, wraz z Użytkownikiem, podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

OBOWIĄZKI STRON

UŻYTKOWNIK MUSI:

 1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Witryny sklepu internetowego.
 2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych, jeśli te informacje ulegną zmianie.

ADMINISTRACJA WITRYNY MUSI:

 1. Wykorzystaj otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.
 2. Zapewnić przechowywanie informacji poufnych w tajemnicy, nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani w inny możliwy sposób nie ujawniać przekazanych danych osobowych Użytkownika, z z wyjątkiem ust. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki prywatności.
 3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.
 4. Dokonać zablokowania danych osobowych dotyczących danego Użytkownika od momentu skontaktowania się z Użytkownikiem lub jego przedstawicielem ustawowym lub organem upoważnionym do ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawniania niedokładnych danych osobowych lub nielegalnych działań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w akapity. 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki prywatności.
 2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:
  1. Stały się domeną publiczną, dopóki nie zostaną utracone lub ujawnione.
  2. Otrzymała od strony trzeciej, zanim została odebrana przez administrację witryny.
  3. Ujawniane za zgodą Użytkownika.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Przed skierowaniem sprawy do sądu z pozwem o spory wynikające z relacji pomiędzy Użytkownikiem strony Sklepu Internetowego a Administracją Strony obowiązkowe jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu) .
 2. Odbiorca roszczenia, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia, powiadamia wnioskodawcę na piśmie o wynikach rozpatrzenia roszczenia.
 3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
 4. Obecne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

DODATKOWE WARUNKI

 1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.
 2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na Stronie internetowej sklepu internetowego, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.
 3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać na adres e-mail - support@trademinister.ru

Zaktualizowano 17 sierpnia 2021 r.